გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

დონორი: ევროკავშირი/სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
ხანგრძლივობა: 2014 - 2015

კვლევის მიზანია შეისწავლოს, გაანალიზოს და მიაწოდოს რეკომენდაციები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იმ ვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომელთა შესრულებაც მას ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით ევალება. ანგარიშში განხილულია ევროკავშირის ის დირექტივები, რომლებთან შესაბამისობაშიც სამინისტრო უნდა მოვიდეს და წარმოდგენილია რეკომენდაციები საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის დირექტივების თვალსაზრისით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში ორი მთავარი სფერო შედის - წყლის რესურსების და ნარჩენების მართვა.

პროექტის პროდუქტი

რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების პოლიტიკის შესაბამისობა ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების პრიორიტეტებთან


< უკან