რეგულირების გავლენის (RIA) შეფასება საქართველოს კანონზე ფასიანი ქაღალდების შესახებ

დონორი: ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა - EPI/USAID
ხანგრძლივობა: 2014

კვლევის მიზანია რეგულირების გავლენის შეფასება საქართველოს კანონზე ფასიანი ქაღალდების შესახებ. კვლევის ფარგლებში მოხდება არსებული სიტუაციის ანალიზი, შესაძლო საკანონმდებლო ცვლილებების შეთავაზება და ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება ყველაზე ეფექტური და ეფექტიანი საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას.  

< უკან