სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის შემუშავების ინოვაციური მიდგომები

დონორი: USAID/GPAC („საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში)
ხანგრძლივობა: 2014

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია შეაფასოს ქვეყანის სოფლის მეურნეობაში არსებული  მდგომარეობა. ამ პროექტის ფარგლებში, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტები გეგმავენ შეაფასონ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის საჭიროება სახელმწიფოს მხრიდან და ამავე დროს მოახდინონ სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა მხარდაჭერის პროგრამებში ჩართულობის შეფასება. განისაზღვრება კონკრეტული პრობლემები, განსაკუთრებით დაკავშირებული მიწის საკუთრებასთან; დაიდება რეკომენდაციები ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც ითვლება ძირითად დაბრკოლებად სოფლის მეურნეობის განვითარების საქმეში.
ჩატარდება ანალიზზე დაფუძნებული კვლევა, აგრარულ სფეროში ჩატარებული პროგრამების, მათი უპირატესობების და უარყოფითი მხარეების შესაფასებლად; ასევე მოხდება წარუმატებლობის მიზეზების (მოხდა თუ არა შეცდომა დაგეგმვის თუ განხორციელების პროცესში), ფინანსური და ეკონომიკური დასაბუთებების დადგენა.

პროექტის პროდუქტები

< უკან