ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულება საქართველოში

დონორი: შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო / ევრაზიის თანამშრომლბის ფონდი/ Sida
ხანგრძლივობა: 2010

პროექტის მიზანი   

პროექტი ითვალისწინებდა პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულების, ასევე ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების მოსამზადებლად გაწეული ღონისძიებების შეფასებას.

პროექტის შედეგები
 
ანგარიში - საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის შეფასება- 2010 < უკან