საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოებზე ადმინისტრაციული ბარიერების მონიტორინგი

დონორი: USAID/GEGI (საქართველოში მეწარმეობის ზრდის ინიციატივა)
ხანგრძლივობა: 2004 - 2005

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო  შეეფასებინა მცირე და საშუალო ბიზნესზე ადმნისტრაციული წნეხის მოცულობა და ცვლილებები მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 2004 წელთან შედარებით. ამისთვის შეიქმნა რამდენიმე ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ბიზნესებზე დაწესებული წნეხის პერიოდული მონიტორინგისა და შეფასებისთვის.

პროექტის პროდუქტები
< უკან