რეგიონების უზრუნვეყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის

ხანგრძლივობა: 36 თვე, 2020-2022

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (EECMD) ამერიკისშეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსურიმხარდაჭერითა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC)თანამშრომლობით, ახორციელებს პროექტს "რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციითდა ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისათვის", რომელიც მიზნად ისახავსამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით მოითხოვონ მათთვისმნიშვნელოვან საკითხებზე  ფოკუსირებული პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამებიდა ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, რომელიც მეტად პასუხობსსაქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს.პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთსადა აჭარაში ხორციელდება.